Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rejuvenation /ridʒu:və'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự trẻ lại
    undergo a total rejuvenation
    trẻ lại hoàn toàn