Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reconstruction /ri:kən'strʌk∫n/  

 • Danh từ
  sự xây dựng lại, sự kiến thiết lại
  plans for the reconstruction of the city centre
  kế hoạch xây dựng lại trung tâm đô thị
  sự dựng lại, sự diễn lại
  a reconstruction of events by detectives
  cảnh sát điều tra diễn lại các sự kiện
  Reconstruction
  (Mỹ)
  thời kỳ kiến thiết lại ở các bang miền Nam (sau thất bại trong nội chiến Mỹ)