Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indemnification /in,demnifi'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự bảo đảm
    sự bồi thường; tiền bồi thường