Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disbursement /dis'bɜ:smənt/  

  • Danh từ
    sự dốc túi, sự chi tiền
    món tiền chi ra