Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tính, sự tính toán
  the reckoning of debts
  sự tính nợ
  by my reckoning this shortcut will save us five miles
  theo sự tính toán của tôi thì con đường tắt này sẽ làm cho chúng ta đỡ được năm dặm đường
  (số ít) (cũ) giấy tính tiền (khách sạn, nhà trọ…)
  ask for the reckoning
  bảo đưa giấy tính tiền ra cho xem
  there will be a heavy reckoning to pay!
  (nghĩa bóng) sẽ có hậu quả nghiêm trọng đây!
  a day of reckoning
  xem day