Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calculation /,kælkjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự tính toán; sự cân nhắc
  our calculations show that the firm made a profit of over £1.000.000 last year
  theo tính toán của chúng tôi thì năm ngoái hãng đã lãi hơn 1.000.000 bảng
  after much calculation they offered him the job
  sau khi cân nhắc kỹ họ giao công việc đó cho anh ta
  sự trù liệu; sự hoạch định

  * Các từ tương tự:
  calculation program