Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forethought /'fɔ:θɔ:t/  

 • Danh từ
  sự suy tính trước
  with a little more forethought we could have bought the house we really wanted
  nếu biết suy tính trước thêm tý nữa, chúng tôi đã mua được ngôi nhà mà chúng tôi thực sự đang cần rồi

  * Các từ tương tự:
  forethoughtfulness