Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

far-sightedness /'fɑ:'saitidnis/  

  • Danh từ
    tật viễn thị
    sự nhìn xa thấy rộng; tính biết lo xa