Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

premeditation /pri:'meditei∫n/  

  • Danh từ
    sự mưu tính trước
    hành động có mưu tính trước; dự mưu