Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thái độ suy tính, lo liệu trước