Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

long-sightedness /'lɔɳ'saitidnis/  

  • Danh từ
    tật viễn thị
    sự nhìn sâu sắc, sự nhìn xa thấy rộng