Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cautiousness /'kɔ:∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự thận trọng, sự cẩn thận