Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forecast /'fɔkɑ:st/  /'fɔkæst/

 • Động từ
  dự đoán, tiên đoán
  forecast that it will rain tomorrow
  dự đoán mai trời mưa
  forecast what the outcome of the election will be
  dự đoán kết quả bầu cử
  Danh từ
  sự dự đoán, sự tiên đoán
  according to the [weather] forecast it will be sunny tomorrow
  theo dự báo thời tiết, ngày mai sẽ nắng

  * Các từ tương tự:
  Forecast error, forecaster, Forecasting