Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calculate /'kælkjʊleit/  

 • Động từ
  tính, tính toán
  calculate the cost of something
  tính giá cả của thứ gì
  I calculate that we will reach London at about 3pm
  tôi tính là ta sẽ đến London vào khoảng 3 giờ chiều
  (từ Mỹ, khẩu ngữ) cho rằng, tin rằng
  be calculated to do something
  dự định làm gì
  bài diễn văn của ông ta dự định kích động quần chúng
  a calculated insult
  lời lăng mạ có suy tính trước
  a calculated risk
  một sự mạo hiểm có cân nhắc
  calculate on something (doing something)
  trông mong vào
  we can't calculate on [havinggood weather for the camping
  chúng ta không thể trông mong có được thời tiết tốt cho cuộc cắm trại của chúng ta đâu

  * Các từ tương tự:
  calculated risk