Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

calculated risk /'kælkjuleitid'risk/  

  • Danh từ
    khả năng thất bại đã được dự tính trước
    công cuộc mà khả năng thất bại đã được dự tính trước