Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tính toán bằng máy điện toán
  các nhà khoa học đã tính toán bằng máy điện toán đường bay tên lửa có thể bay theo
  ước tính
  he computed his losses at £5000
  ông ta ước tính tổn thất lên đến 5000 bảng

  * Các từ tương tự:
  computed, computed address, computed azimuth, computed GO TO, computed impulse, computer, computer analyst, computer animation, computer application