Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) được tính toán, đã tính xong

    * Các từ tương tự:
    computed address, computed azimuth, computed GO TO, computed impulse