Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

computer application   

  • (Kỹ thuật) ứng dụng điện toán