Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đánh giá
    I can't evaluate his ability without seeing his work
    tôi không thể đánh giá khả năng của anh ta mà không nhìn thấy việc làm của anh ta