Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tiên tri; tài tiên tri; lời tiên tri, lời sấm
    sự tiên đóan; tài tiên đóan; lời tiên đóan