Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revelation /,revə'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự để lộ, sự bộc lộ, sự tiết lộ
  the revelation of his scandalous past
  sự tiết lộ quá khứ đầy tai tiếng của anh ta
  điều để lộ, điều bộc lộ, điều tiết lộ
  những điều tiết lộ dễ gây công phẫn mà báo chí đưa ra
  (tôn giáo) sự khải huyền
  Revelation
  tập khải huyền (tập cuối cùng của Kinh Tân ước)

  * Các từ tương tự:
  revelationist