Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự phát hiện ra, sự tìm ra, sự khám phá ra
    điều phát hiện ra, điều tìm ra, điều khám phá ra; phát minh
    các nhà khảo cổ đã thực hiện được một số phát hiện quan trọng