Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác findings số nhiều)
  điều khám phá ra
  (luật học) phán quyết của tòa

  * Các từ tương tự:
  finding-list