Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác findings số nhiều)
    điều khám phá ra
    (luật học) phán quyết của tòa

    * Các từ tương tự:
    finding-list