Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cũng đặc biệt trong pháp luật judgment)
  (+ of, about) sự đánh giá, ý kiến
  my judgement is that (in my judgement) the plan is ill-conceived
  ý kiến của tôi là (theo ý tôi) kế hoạch đã được vạch ra không đúng cho lắm
  quyết định của tòa, phán quyết, án
  the judgement was given in favour of the accused
  quyết định của tòa có lợi cho bị cáo (bị cáo được nhận định là vô tội)
  óc phán đoán, óc suy xét
  he lacks sound judgement
  nó thiếu óc suy xét đúng đắn
  sự xét xử
  errors of judgement
  những sai lầm trong việc xét xử
  a judgement on somebody
  (số ít) sự trừng phạt
  this failure is a judgement on you for being so lazy
  thất bại này là một trừng phạt anh về tội lười biếng đến thế
  against one's better judgement
  xem better
  an error of judgement
  xem error
  reserve one's judgement on
  sit in judgement
  xem sit

  * Các từ tương tự:
  judgement creditor, Judgement Day, judgement debt, judgement debtor, judgement-seat