Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

judgement creditor /'dʤʌdʤmənt'kreditə/  

  • Danh từ
    người được toà xét có quyền thu nợ