Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Judgement Day /'dʒʌdʒmənt dei/  

  • (cũng the Day of Judgement, the Last Judgement) (tôn giáo)
    ngày phán quyết cuối cùng