Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condemnation /,kɒndem'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự kết tội
    lời kết tội