Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

criticism /'kritisizəm/  

  • Danh từ
    sự phê bình, sự phê phán, sự chỉ trích; sự bình phẩm
    lời phê bình, lời chỉ trích; lời bình phẩm