Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commentary /'kɒməntri/  /'kɒmənteri/

 • Danh từ
  (+ on)
  bài bình luận
  (+ on, of) bài tường thuật (trên đài, trên tivi)
  a broadcast commentary of a football match
  bài phát thanh tường thuật một trận bóng đá
  (+ on) lời chú giải
  a Bible commentary
  bản chú giải kinh thánh