Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valuation /,væljʊ'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự định giá; sự đánh giá
  land valuation
  sự định giá đất đai
  make a valuation of the goods
  định giá hàng hóa
  set a high valuation of someone's ability
  đánh giá cao khả năng của ai
  giá
  to dispose of something at a low valuation
  bán tống cái gì đi với giá thấp

  * Các từ tương tự:
  Valuation curve, Valuation ratio, valuational