Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Đường đánh giá.
    xem GROWTH
    VALUATION FUNCTION