Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tỷ số đánh giá.
    Tỷ số giữa thị giá cổ phần của hãng, V, với giá trị sổ sách tài sản của nó, K