Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

critique /kri'ti:k/  

  • Danh từ
    sự phân tích phê phán
    bài phân tích phê phán