Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

estimation /,esti'mei∫n/  

 • Danh từ
  sự đánh giá
  in my estimation, he's the more suitable candidate
  theo sự đánh giá của tôi, ông ta là ứng cử viên thích hợp hơn
  go up (down) in somebody's estimation
  được ai đánh giá cao (thấp)