Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approximation /ə,prɒksi'mei∫n/  

  • Danh từ
    số lượng khoảng chừng, con số xấp xỉ
    3000 students each year would be an approximation
    áng chừng có 3000 sinh viên mỗi năm
    sự xấp xỉ, sự gần đúng