Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disapproval /,disəpru:vl/  

  • Danh từ
    sự không tán thành
    he shook his head in disapproval
    nó lắc đầu tỏ ý không tán thành