Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chê trách; sự trách mắng
    lời chê trách; lời trách mắng