Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discrimination /diskrimi'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự phân biệt; sự biết phân biệt
    sự phân biệt đối xử
    racial discrimination
    sự kỳ thị chủng tộc