Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adjudication /ə,dʒu:di'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự xử, sự xét xử