Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nhận thức; tri giác
  powers of perception
  khả năng nhận thức
  sự hiểu thấu
  his analysis of the problem showed great perception
  cách phân tích vấn đề của anh ta tỏ ra anh ta rất hiểu thấu vấn đề
  cách hiểu
  my perception of the matter is that
  cách hiểu vấn đề của tôi là…

  * Các từ tương tự:
  perceptional, perceptionalism