Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appreciation /ə,pri:∫i'ei∫n/  

 • Danh từ
  sự hiểu và biết thưởng thức
  she shows little appreciation of music
  cô ta ít hiểu và biết thưởng thức âm nhạc
  sự cảm kích và biết ơn
  please accept this gift in appreciation of all you've done for us
  xin nhận cho món quà này với lòng cảm kích và biết ơn về tất cả những gì bạn đã làm cho chúng tôi
  sự đánh giá cao
  an appreciation of the poet's work
  sự đánh giá cao tác phẩm của nhà thơ
  sự lên giá
  sự lên giá nhanh của đồng bảng đã gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu

  * Các từ tương tự:
  Appreciation (currency), Appreciation and depreciation