Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thankfulness /'θæŋkf'ənis/  

  • Danh từ
    sự cảm ơn, lòng biết ơn