Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gratitude /'grætitju:d/  

  • Danh từ
    lòng biết ơn
    express one's deep gratitude to somebody
    tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ai