Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Appreciation and depreciation   

  • (kinh tế)
    Tăng giá và giảm giá trị