Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recognition /rekəg'ni∫n/  

 • Danh từ
  sự thừa nhận
  the recognition of a new government
  sự thừa nhận một chính phủ mới
  sự ghi nhận
  an award in recognition of one's services
  một phần thưởng để ghi nhận công lao đã đóng góp
  change (alter…) beyond (out of) [all] recognition
  thay đổi đến mức không còn nhận ra nữa
  the town has altered out of all recognition since I was there ten years ago
  thành phố đã thay đổi đến mức không còn nhận ra nữa kể từ khi tôi đã ở đấy mười năm về trước

  * Các từ tương tự:
  Recognition lag