Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

identification /ai,dentifi'keiʃn/  

 • Danh từ
  sự nhận ra, sự nhận diện, sự nhận dạng
  the identification of the accident victims took some time
  sự nhận diện các nạn nhân tai nạn đã mất một số thời gian
  (viết tắt ID) thẻ căn cước, chứng minh thư
  identification parad
  sự xếp hàng để cho nhân chứng nhận diện

  * Các từ tương tự:
  identification disk, identification parade, Identification problem, identification tag