Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acceptance /ək'septəns/  

 • Danh từ
  sự chấp nhận, sự chấp thuận
  từ khi chúng tôi gửi giấy mời, chúng tôi đã nhận được năm giấy nhận lời mời và một giấy từ chối
  sự tán thành
  the new laws gained widespread acceptance
  các đạo luật mới đã được tán thành rộng rãi
  (thương mại)
  sự nhận thanh toán hóa đơn, hóa đơn được nhận thanh toán

  * Các từ tương tự:
  acceptance angle, acceptance cone, acceptance inspection, acceptance pattern, acceptance test, acceptance trials