Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    góc thụ quang, góc nhận ánh sáng