Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    thử nghiệm thu, trắc nghiệm kiểm nhận