Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acceptance inspection   

  • (kỹ thuật)
    kiểm tra nghiệm thu